Rozwód i alimenty – co musisz wiedzieć?

Rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód to ostateczna forma zakończenia związku. Jak wygląda procedura uzyskania rozwodu i jakie dokumenty są wymagane? W jaki sposób ustalane są alimenty na dziecko w przypadku zakończenia małżeństwa rodziców?

Pozew rozwodowy – co należy przygotować?

Aby sąd mógł orzec rozwód, niezbędne jest wykazanie, że w małżeństwie wystąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Jeśli wszystkie więzi (duchowa, fizyczna, gospodarcza) między małżonkami zostaną zerwane, każdy z nich może żądać, by sąd rozwiązał małżeństwo. Takie żądanie musi zostać umieszczone w pozwie rozwodowym.

W prawidłowo skonstruowanym pozwie o rozwód należy umieścić: miejscowość oraz datę, treść wniosku wraz z uzasadnieniem, dane osobowe Powoda, dane osobowe Pozwanego oraz podpis Powoda. Istotne jest także ustalenie właściwego dla sprawy sądu okręgowego – będzie to sąd właściwy ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków, pod warunkiem, że jeden z nich nadal mieszka w tym okręgu.

W treści wniosku należy określić, czy powód żąda zakończenia małżeństwa z orzekaniem o winie, z winy obu stron lub bez orzekania o winie. Dodatkowo, w przypadku posiadania dzieci, w pozwie powinno znaleźć się żądanie o powierzenie władzy rodzicielskiej oraz o zobowiązanie pozwanego do alimentów na dzieci.

Pozew należy złożyć w dwóch egzemplarzach i dołączyć do niego skrócony odpis aktu małżeństwa oraz skrócone odpisy aktów urodzenia wspólnych dzieci, o ile są one małoletnie. Dodatkowo należy uiścić opłatę stałą w wysokości 600 zł.

Dowiedz się więcej o rozwodach na: https://kancelariasprawyrodzinne.pl/

Rozwód z orzekaniem o winie

Aby uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie, należy udowodnić, że jeden z małżonków narusza przepisy prawa i zasady współżycia społecznego, co w konsekwencji doprowadza do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Do takich zachowań należy m.in. porzucenie małżonka bez powodu, zdrada małżeńska, agresja oraz groźby.

Do udowodnienia winy przydatne mogą okazać się zeznania świadków, raporty policyjne, obdukcje lub, w przypadku zdrady, zdjęcia oraz filmy dokumentujące nieodpowiednie zachowanie pozwanego.

Rozwód z winy obu stron

Następuje on wtedy, gdy oboje małżonków przyczyniło się do rozpadu małżeństwa. Zwykle jest orzekany w momencie, kiedy obie strony oskarżają siebie nawzajem o doprowadzenie do rozwodu. W przypadku takiego rozwodu czas trwania obowiązku alimentacyjnego na rzecz drugiego małżonka nie jest ograniczony w czasie i jest to jedna z głównych cech odróżniających go od rozwodu bez orzekania o winie.

Uzyskanie alimentów na dzieci w sprawie rozwodowej

Choć obowiązek alimentacyjny w Polsce obowiązuje od lat, to wciąż wiele osób próbuje się od niego uchylić. Podstawę do przyznania świadczeń alimentacyjnych dla dzieci stanowi ich niesamodzielność, która uniemożliwia samodzielne pozyskiwanie środków na życie.

Przy określaniu wysokości alimentów na dziecko podczas rozwodu, sąd ma na uwadze, czy po zakończeniu małżeństwa dziecko będzie miało możliwość życia na podobnym poziomie, co w trakcie trwania związku. Z tego względu istotne jest nie tylko zaspokojenie potrzeb materialnych młodocianego, lecz także umożliwienie mu dalszego kształcenia fizycznego, duchowego oraz intelektualnego.

Ustalając kwotę alimentów, sąd bierze pod uwagę zarówno dochody uzyskiwane przez rodzica, jak i jego możliwości zarobkowe. Te z kolei są określane na podstawie wieku zobowiązanego, jego wykształcenia oraz stanu zdrowotnego. W ten sposób unika się sytuacji, gdy ustalone alimenty są niewspółmiernie niskie w stosunku do możliwości pozwanego. Jeżeli zobowiązany wykazuje zaś, że jest bezrobotny, sprawdza się, czy aktywnie poszukuje on pracy.

Zobacz także: https://kobietaiuroda.pl/podzial-majatku-po-rozwodzie-co-musisz-na-ten-temat-wiedziec/