Alimenty – najważniejsze informacje

Rozwód, bez względu na jego przyczynę i przebieg jest zawsze przykrym doświadczeniem. Sytuacja jest jeszcze trudniejsza, jeśli małżonkowie dotąd wspólnie wychowywali dziecko. Trudniejsza zarówno dla obu stron, jak i dla dziecka. Poza aspektem psychologicznym jest jeszcze aspekt materialny, równie ważny. Rozwód rodziców to duża emocjonalna zmiana w życiu dziecka, a więc należy zrobić wszystko, aby nie zmienił się przynajmniej jego dotychczasowy standard życia.

Alimenty na dziecko

Alimenty są prawnie zasądzonymi środkami, które mają pokryć utrzymanie i wychowanie dziecka. Powinny one pokryć w stopniu zadowalającym miesięczne koszty wyżywienia,  zakupu odzieży, kosmetyków, środków higienicznych, przyborów szkolnych, leczenia, zajęć dodatkowych, wakacji i wszelkich innych potrzeb dziecka. W myśl prawa Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego alimenty nie zawsze wiążą się z pieniędzmi. Obowiązek alimentacyjny może wystąpić, w niektórych przypadkach jako zaangażowanie i staranie o utrzymanie zdrowia oraz rozwoju fizycznego i umysłowego dziecka. Przeważnie jednak sądy przeliczają taką opiekę na środki finansowe, które zobowiązuje się wypłacać jedna ze stron. W niektórych przypadkach rodzice decydują się na wspólne wychowywanie dziecka i sprawiedliwe dbanie o jego potrzeby. Wówczas sąd może w ogóle zrezygnować z ustalenia wysokości alimentów. Wysokość alimentów zależy od wielu czynników. Nie ma konkretnej, ustalonej kwoty, ponieważ każdy przypadek rozpatruje się indywidualnie.

Ile wynoszą najniższe alimenty 2022?

Podczas rozprawy sąd bierze pod uwagę, przede wszystkim potrzeby dziecka, ale też możliwości finansowe obojga rodziców. Podstawą orzeczenia jest zawsze to, że poziom życia dziecka nie może ulec zmianie po rozwodzie rodziców, i że powinien być równy poziomowi życia każdego z nich. Czasami rodzic zobowiązany do płacenia alimentów wnosi o ich obniżenie, argumentując decyzję niskimi zarobkami. Jeśli jednak sąd nie widzi przeciwwskazań to tego, aby sądzony zarabiał więcej, czy mógł podjąć dodatkową pracę – podtrzymuje wysokość świadczenia. O możliwościach zarobkowych mogą świadczyć nie tylko aktualne dochody, ale też takie, jakie dany rodzic mógłby uzyskać. Pod ocenę bierze się jego wykształcenie, umiejętności, dodatkowe kwalifikacje, zdrowie fizyczne i psychiczne. Niektóre sądy przyjmują, że minimalną kwotą alimentacyjną na dziecko jest 500 złotych. Niestety, nie jest to normą wynikającą z przepisów prawnych. Każda taka sprawa rozpatrywana jest indywidualnie i sąd bierze pod uwagę wszystkie aspekty z nią związane.

Ile się czeka na sprawę o alimenty 2022?

Przede wszystkim należy złożyć do sądu odpowiedni wniosek. Od chwili wpłynięcia wniosku należy uzbroić się w cierpliwość. Teoretycznie czas oczekiwania nie powinien być dłuższy niż 2 – 3 miesiące, w praktyce może się on trochę wydłużyć. Dużo zależy też od prawidłowego wypełnienia wniosku, ponieważ braki i nieścisłości wiążą się z dodatkowym czasem na ich uzupełnienie lub poprawienie. Dużym ułatwieniem dla rodzica oczekującego świadczeń jest tzw, zabezpieczenie alimentów. Jest to tymczasowe, przyznane przez sąd zobowiązanie drugiej strony do wypłacania określonej kwoty. Rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem, który nie jest w stanie samodzielnie je utrzymać może złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów na czas rozprawy sądowej. Na podstawie takiego wniosku sąd może nakazać drugiemu małżonkowi wypłatę jednorazową lub miesięczną, w ustalonej kwocie. Jest to bardzo ważne i pomocne w przypadku trudnej sytuacji finansowej rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem

Czy alimenty wlicza się do dochodu 2022?

Alimenty na dziecko nie podlegają opodatkowaniu. Nie można powołać się na nie w trakcie corocznego rozliczania PIT, i odliczyć od dochodów dziecka lub rodziców. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia od podatku świadczenie alimentacyjne:

• na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, a także dzieci otrzymujących rentę socjalną lub/i zasiłek pielęgnacyjny.

• na rzecz innych osób, otrzymane z wyroku sądowego lub ugody sądowej, do wysokości nie przekraczającej 700 złotych.

W przypadku alimentów wypłacanych na rzecz dziecka, zwolnienie od podatku dotyczy każdej sytuacji, bez względu na kwotę wypłacanego świadczenia. Zarówno najwyższa, jak i najniższa kwota takiemu opodatkowaniu nie podlega. Ponadto, nie ma znaczenia czy zasądzenie alimentów nastąpiło w drodze sądowego wyroku, ugody czy też prywatnego porozumienia między stronami.

Sąd ustalając wysokość alimentów, często sugeruje się sytuacją rodzica, z którym dziecko mieszka na stałe. Podczas rozprawy trudno jest ustalić faktyczne, poniesione przez niego nakłady finansowe. Rodzic sprawujący codzienną opiekę nad dzieckiem, zawsze ponosi dodatkowe koszty i pokrywa niespodziewane wydatki, których nie da się dokładnie określić podczas rozprawy.